Uw Partner in Zakelijk Succes!

Algemene Voorwaarden

1. Definities

 • “Pionier Administratie B.V.”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pionier Administratie B.V., gevestigd te Einsteinlaan 28, 2289CC Rijswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91660734.
 •  “Klant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Pionier Administratie B.V. een overeenkomst aangaat of aan wie Pionier Administratie B.V. diensten levert.
 • “Diensten”: de boekhoudkundige, belastingadvies- en bedrijfsadviesdiensten die worden aangeboden door Pionier Administratie B.V.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door Pionier Administratie B.V.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

3. Offertes en overeenkomsten

 • Alle offertes van Pionier Administratie B.V. zijn vrijblijvend en geldig gedurende de in de offerte vermelde periode, tenzij anders aangegeven.
 • Een overeenkomst tussen Pionier Administratie B.V. en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een offerte aanvaardt, een opdracht plaatst of anderszins schriftelijk akkoord gaat met de voorwaarden van Pionier Administratie B.V.

4. Betaling en facturering

 • Betaling dient te geschieden binnen de afgesproken termijn en op de door Pionier Administratie B.V. aangegeven wijze, tenzij anders overeengekomen.
 • Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is hij rente en incassokosten verschuldigd conform de wettelijke regelingen.

5. Aansprakelijkheid en garantie

 • Pionier Administratie B.V. zal de diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zich inspannen om een zo hoog mogelijke mate van zorgvuldigheid in acht te nemen.
 • Pionier Administratie B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade voortvloeiend uit onrechtmatige daad.

6. Geheimhouding

 • Pionier Administratie B.V. zal alle vertrouwelijke informatie van de klant vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden openbaar maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of wettelijk verplicht is.

7. Intellectuele eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en octrooien, blijven eigendom van Pionier Administratie B.V. of haar licentiegevers.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Pionier Administratie B.V. en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen Pionier Administratie B.V. en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Pionier Administratie B.V. is gevestigd.

9. Wijzigingen in de voorwaarden

 • Pionier Administratie B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment van publicatie op de website van Pionier Administratie B.V.

 

 

Pionier Administratie B.V.

Bij Pionier Administratie geloven we in het potentieel van elke onderneming. Wij zijn er om u te helpen dat potentieel te benutten. Met onze diepgaande kennis, digitale efficiëntie en toewijding, brengen we uw financiële doelen dichterbij. We zijn meer dan een dienstverlener; we zijn uw partner in succes. Laat ons uw financiële welzijn waarborgen en uw bedrijf helpen gedijen in het moderne tijdperk van financieel beheer. Uw succes is onze missie, en we zijn er trots op om die reis met u te delen.

Contact Info

Whatsapp

Kantooradres:

Neem gerust contact op voor een-
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact info


  * Word onze partner in zakelijk succes. Vul het formulier in!

  Create your account